Nõuded ja tingimused

Prindi

Sisukord

1 Sissejuhatus, definitsioonid ja üldsätted

1.1 „Unibeti reeglid” on tingimused, mis moodustavad ning reguleerivad Lepingut, nagu kirjas käesolevas dokumendis, milles Unibet ja Konto omanik nõustuvad.

1.2 „Unibet” on Lexbyte Digital Ltd, C 56249, Level 6, The Centre, Tigne Point, SLIEMA, TPO 0001, Malta.

1.3 „Konto omanik” on isik, kes astub Unibetiga lepingulisesse suhtesse luues endale Veebisaidil Unibeti konto.

1.4 „Unibeti konto” on Konto omaniku konto, mis on mõeldud heas usus tehingute tegemiseks, mille eesmärgiks on võimaldada ärisuhet Unibetiga, et teha panused ning teisi mängude ja hasartmängudega seotud tehinguid.

1.5 „Leping” on Unibeti ja Konto omaniku vaheline leping, mille sisu määravad ja mida reguleerivad Unibeti reeglid, s.o „Kasutustingimused”.

1.6 „Litsents” on Eesti Maksu- ja Tolliametilt („EMTA”) saadud luba, mis tähendab järgmisi väljastatud litsentse:

 • Õnnemängude kaughasartmänguna korraldamise korraldusluba number HKL000274, väljastatud 28.05.2018.

 • Toto korraldamise korraldusluba number HKL000273, väljastatud 28.05.2018.

EMTA on riigiasutus, mis tegeleb vastavalt Eesti seadustele hasartmängimise reguleerimisega. Lisateavet vt www.emta.ee/?lang=ee.

1.7 „Reguleerivad asutused” on Eesti riigiasutused.

1.8 „Kohalduv õigus” on Eesti õigus.

1.9 „Lepingu sõlmimise koht” on Eesti.

1.10 „Hasartmängumaks” viitab maksule, millega on Eestis hasartmängud maksustatud.

1.11 „Veebisait” on internetiplatvorm, millele saab juurdepääsu internetiaadressi www.unibet.ee kaudu, kus on avaldatud kogu aja- ja asjakohane Unibeti tegevust puudutav teave ning, mille kaudu osutatakse Konto omanikule Teenuseid;

1.12 „Teenused“ on mängimise ja panustamisega seonduvad pakkumised, mida pakub Unibet Konto omanikele läbi Veebisaidi.

1.13 „Pangakaart” viitab kõigile pangakaartidele, millel on funktsioon „maksmine”, „tasumine”, „debiteerimine”, „krediit”, „virtuaalne” ja/või muud sarnased funktsioonid.

1.14 „Makseteenuse pakkuja” on vahendaja, kes tegutseb makseagendina.

1.15 „Finantsasutus” on pank ja/või muu asutus, kelle tegevust reguleerib krediidiasutuste seadus vms.

1.16 „Force Majeure” viitab mis tahes ettenägematule sündmusele või seisundile, mis põhjustab mõjutatud poole lepinguliste kohustuste täitmise viibimist või täitmata jätmist, ning tähendab Unibeti reeglites ületamatuid takistusi, riiklikke piiranguid (sh mis tahes litsentsi andmisest keeldumine või mis tahes litsentsi tühistamine, kui see pole toimunud mõjutatud poole süül), sõjad, revolutsioonid ja/või muud põhjused, mida ei saa mõjutatud pool juhtida.


1.17 „Mäng” või „Mängud” tähendab mis tahes veebipõhist mängu, mida pakub või korraldab Unibet (Estonia) Ltd., sh kuid mitte ainult, sellised mängud, nagu „Virtual Trotting“, „Hi-Low“, „Aces“, „Keno“ ja „Spin-Win“.

1.18 „Klientrakendus” tähendab veebibrauseri rakendust, mille on Konto omanik käivitanud Mängude mängimiseks.

1.19 „Tarkvara” tähendab kogu tarkvara, mida Unibet (International) Limited kasutab Mängude pakkumiseks ja/või korraldamiseks ning Klientrakenduse käitamiseks.

1.20 „Auhind” tähendab summasid, boonuseid või autasusid, mida Konto omanik saab Mänge mängides võita.

1.21 Kõik viited „ettevõttele” tähendavad kasutustingimustes ettevõtet Unibet (International) Limited.

2 Konto reeglid

2.1 Isik ei saa mängudes osaleda, kui ta ei ole Konto omanik. Selleks, et isik saaks Konto omanikuks registreeruda, peab ta esitama registreerimisavalduse, mis peab sisaldama vähemalt alljärgnevaid andmeid:

 • sünnikuupäev (millest nähtub, et mängija on olenevalt mängu tüübist vähemalt kaheksateist (18) või kakskümmend üks (21) aastat vana);

 • mängija isikuandmed;

 • mängija elukohariik;

 • kehtiv mängija e-posti aadress.

Konto omanikuks registreeriv isik kinnitab, et kõik registreerumisvormis esitatud andmed on tõesed ja täpsed. Kui isik on juba registreerunud siis, Unibet teda uuesti ei registreeri. Unibet tühistab isiku registreeringu, kui tuvastab, et isik on mängijaks registreerumisel esitanud valeandmeid.

2.2 Isik, kes on esitanud avalduse Konto omanikuks registreerimiseks tunnustab ja nõustub:

 • kõigi definitsioonide ja sätetega, nagu on kirjas punktis 1 ja/või käesolevas dokumendis;

 • veebisaidil avaldatud Unibeti reeglitega ja nende võimalike muudatustega tulevikus;

 • hoidma konto andmeid ajakohastena;

 • sellega, et Lepingu sõlmimise kohaks on Eesti;

 • sellega, et Lepingut reguleerivad ja Lepingu osaks on:

              - eesti keeles avaldatud Unibeti reeglid;

              - õigusnormid ja muud otsused, mida võivad teha Reguleerivad asutused;

              - Lepingu sõlmimise kohas kehtiv Kohalduv õigus.

2.3 Unibet jätab endale õiguse, omal äranägemisel ja alati:

 • keelduda Unibeti konto avamisest ja/või sulgeda Unibeti konto ilma selle kohta seletust andmata;

 • keelduda sissemakse vastuvõtmisest ilma selle kohta seletust andmata;

 • peatada ja/või tühistada Konto omaniku osalemine ja osalemise võimalus kampaaniates, võistlustel või muudes teenustes, kui Unibetil on põhjendatud kahtlus, et Unibeti kontot on kasutatud või võidakse kasutada õigusvastaste või ebaausate tegevuste jaoks või pettusteks;

 • nõuda enne sisse- ja/või väljamaksete teostamist ja/või mis tahes hetkel Konto omaniku hasartmängimise tegevuse ajal dokumente: (i) Konto omaniku isiku tuvastamiseks; (ii) et veenduda Konto omaniku õiguses kasutada konkreetset pangakaarti ja/või (iii) veendud muude Konto omaniku esitatud andmete õiguses;

 • edastada ja/või anda kasutada, ilma eelneva etteteatamiseta, Konto omanikku puudutavaid andmeid mis tahes muule juriidilisel isikule, mis asub mis tahes riigis ja mida haldab ning juhib Unibet Group Plc. Tingimusel, et andmeid edastatakse ja töödeldakse kooskõlas kohalduvate seaduste, andmekaitseseaduste ja/või muu sarnasega;

 • loovutada ja/või üle anda, ilma eelneva etteteatamiseta, Konto omanikku puudutavaid õiguseid ja kohustusi mis tahes riigis asuvale mis tahes muule juriidilisel isikule, mida haldab ning juhib Unibet Group Plc. Tingimusel, et Unibet garanteerib kohustuste täitmise;

 • hoida ja hallata Konto omanikule kuuluvaid vahendeid kooskõlas üldiselt heakskiidetud finantstavadega; see võib hõlmata vahendite hoidmise usaldamist Konto omaniku nimel ja/või tema jaoks finantsasutusele ja/või makseteenuse pakkujale;

 • arestida ja/või külmutada Unibeti kontol olevad vahendid ja/või keelduda nõude tunnustamisest juhul, kui Unibeti reegleid on otseselt või kaudselt rikutud ja/või ennustamisel ja/või Unibeti konto kasutamisel on toimunud muud keelatud tegevused. Seda tingimusel, et nimetatud sündmused on toimunud seoses Unibeti konto ja/või asjakohase nõudega;

 • peatada ja/või tühistada Konto omaniku osalus Teenustes ja/või arestida ja/või külmutada tema Unibeti kontol olevad vahendid, kui leitakse, et Konto omanik on teinud sohki või juhul, kui Unibet leiab, et Konto omanik on käiku lasknud või ära kasutanud vahendeid (sh masinad, robotid, arvutid, tarkvara ja mis tahes muud automatiseeritud süsteemid), mis on projekteeritud või on sobiv Klientrakenduse ja/või Tarkvara alistamiseks;

2.4 isik, kes soovib saada Konto omanikuks kinnitab, et on vähemalt kaheksateist (18) aastat vana või hasartmängimiseks lubatud vanuses Konto omaniku elukohariigis. Alaealised ei saa mängijaks registreeruda ja Unibeti kontot omada. Unibet jätab endale õiguse nõuda vanuse tõendamist ja kontrollide teostamist esitatud andmete kinnitamiseks. Unibet võib Unibeti konto peatada seni kuni ei ole esitatud vanuse kohta piisavaid tõendeid.

2.5 Konto omanik kinnitab järgmist:

 • ta ei ole Hispaania, Austraalia, Filipiinide, Prantsusmaa, Itaalia, Taani, Türgi, Hongkongi, Ameerika Ühendriikide ja teiste USA territooriumite, Afganistani, Etioopia, Iraani, Iraagi, Jordaania, Kuveidi, Pakistani, Süüria, Jeemeni ega Korea Rahvademokraatliku Vabariigi resident (pöörake tähelepanu konkreetsete riikide väljajätmisele bingo, kasiino ja mängude puhul);

 • ta ei ole mis tahes spordiala, võistluse või liiga, milles Unibet ennustusvõimalus pakub, elukutseline mängija;

 • ta teovõime ei ole piiratud;

 • ta ei tegutse kellegi teise nimel;

 • ta ei ole hasartmängusõltlane;

 • ta ei kasuta sissemakseteks kuritegelikust ja/või muust õigusvastasest tegevusest pärinevat raha;

 • ta ei kasuta raha sissemaksmiseks pangakaarti, mida Konto omanik ei ole volitatud kasutama ja/või ei kasuta pangakaarti jurisdiktsioonis, kus panustamine ja hasartmängimine on keelatud;

 • ta ei tegele kriminaalsete tegevustega, millega on Unibeti konto otseselt või kaudselt seotud;

 • ta ei oma aktiivset kontot mõne teise juriidilise isiku juures, kes kuulub samasse gruppi kui Unibet, st juriidilise isiku juures, mida juhib otseselt või kaudselt Unibet Group Plc;

 • ta elukohariigis pole seadusevastane, ning ei ole muul põhjusel keelatud, Unibeti kontot avada ning Teenuseid osta või kasutada ja/või muul viisil pakutavates mängudes osaleda. Konto omanik peab tagama, et temapoolne Veebisaidi ja Teenuste kasutamine on seaduslik.

2.6 Unibet lubab:

 • hallata Konto omanikule kuuluvaid rahalisi vahendeid turvalisel ja sobival viisil;

 • tasuda Lepingu sõlmimise kohas kehtivat hasartmängumaksu ja kanda sellega seotud kulusid vastavalt Kohalduvale õigusele;

 • hallata Konto omanikuga seotud andmeid kooskõlas Kohalduva õiguse, andmekaitseseaduste ja/või muu sarnasega;

 • mitte võimaldada klientidel teostada rahaülekandeid teiste klientide kontodele.

2.7 Unibeti konto avatakse, sellel olevat raha hoitakse ja makstakse välja valuutas, mis on lepitud kokku Unibeti ning Konto omaniku vahel. Kõiki panuste ja võitudega seotud summasid kuvatakse kokkulepitud valuutasümboliga. Unibet arvutab ja tasub kõik maksed vastavalt tunnustatud finantsasutuste avaldatud kehtivatele valuutakurssidele. Kuna valuutakursid on muutlikud, võib kokkulepitud summa ja tegelik summa veidi erineda.

2.8 Unibeti konto ei kogu intressi. Konto omanik ei käsitle Unibeti finantsasutusena.

2.9 Konto omanikul tohib olla korraga üks Unibeti konto. Selle reegli rikkumisel jätab Unibet endale õiguse reeglit rikkuva Konto omaniku üleliigsed Unibeti kontod blokeerida ja/või kustutada ning kõik üleliigsetel Unibeti kontodel olevad vahendid kanda üle ühele Unibeti kontole. Üleliigsetel Unibeti kontodel olevat boonust üle ei kanta.

2.10 Unibeti konto ei ole edasiantav. Mängijatel on keelatud kontosid teistele mängijatele müüa, edasi anda või neid teistelt mängijatelt hankida. Ühelt Unibeti kontolt ei saa teisele vahendeid üle kanda.

2.11 Unibeti kontoga seotud tehinguga seotud nõue tuleb esitada Unibetile 6 kuu jooksul alates tehingu, makse ja/või arvelduse toimumisest. Vastasel juhul jätab Unibet endale õiguse, omal äranägemisel, nõuet mitte käsitleda ning jätta see rahuldamata.

2.12  Mis tahes õiguslik vaidlus, mis on seotud Unibeti konto tehinguga, mida ei saa lahendada Unibet reeglite järgi ja, mille osas ei leita Konto omanikuga kokkuleppel õiglast lahendust, lahendatakse vastavalt Kohalduvale õigusele.

Erimeelsuste korral on Konto omanikul soovitatav esitada kaebus Unibeti klienditeenindusele, kasutades Veebisaidi lehel „Abi“ nähtuvaid kontaktandmeid. Osapooled annavad endast parima, et jõuda sõbralikule kokkuleppele mõistliku aja jooksul.
Kui kaebust ei lahendata, võib kaebaja esitada kaebuse ka EMTA-le aadressil hasart@emta.ee.

Kui Unibeti ja Konto omaniku vahel tekib erimeelsusi, teeb Unibet asjaosalistele kättesaadavaks üksikasjalikud tehingute väljavõtted. See teave tehakse seaduses sätestatud juhtudel kättesaadavaks ka kolmandale poolele (nt kohtunikule või kohtule), kui Unibet peab seda vajalikuks või kui õigustatud isik või ametkond teavet nõuab.

Unibet uurib viivitamatult iga temale või EMTA-le esitatud kaebust, mille on teinud Konto omanik ning mis on seotud:

 • Unibeti korraldatava mängu toimimisega;

 • Unibeti agendi teguviisiga tegevustes, mis on seotud Unibeti korraldatava mänguga;

Unibet teavitab kaebajat või EMTA-t, kui kaebuse edastas Unibetile EMTA, kaebuse tulemustest kahekümne ühe (21) päeva jooksul alates kaebuse Unibetile esitamisest.

Kaebus peab sisaldama selget ja ühemõttelist teavet kaebaja isiku kohta ning sisaldama kõiki asjakohaseid kaebuse esitamise põhjuseid ja üksikasju.

2.13 Konto omanik võib Unibeti konto seadetes:

 • määrata limiidi, millise summa on Konto omanik ühe nädala või ühe kuu jooksul maksimaalselt valmis kaotama;

 • määrata Konto omanikule mängimiskeelu kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil.

Konto omanik, kes on seadnud kaotuslimiidi, võib limiiti muuta või tühistada Unibet konto seadetes. Limiidi suurendamine või tühistamine jõustub 7 päeva pärast seda, kui Unibet on muudatuse registreerinud. Limiidi vähendamine jõustub kohe pärast seda, kui Unibet on muudatuse registreerinud. Unibet ei tunnusta mängija tehtud panuseid, mis ületavad Konto omaniku seatud limiiti.

2.14„Mitteaktiivne konto” on mängijakonto, kuhu ei ole logitud sisse ja/või välja kauem kui 12 järjestikust kuud. Unibet jätab endale õiguse küsida mitteaktiivse konto eest hooldustasu, mis on 5 eurot kuus (või samaväärne summa järgnevalt loetletud valuutades, vastavalt päevakursile: 5.- EUR; 45.- SEK; 35.- DEK; 40.- NOK; 5.- CHF; 1320.- HUF; 7.- USD; 20.- PLN; 4.- GBP; 120.- CZK; 9.- SGD; 20.- RON kuus). Unibet jätab endale õiguse vastavaid tasusid tõsta. Konto hooldustasu arvatakse Konto omaniku Unibeti kontolt maha iga kuu 20. päeval, mis järgneb 12 kuule, mil Unibeti konto on olnud mitteaktiivne. Unibet jätab endale õiguse Unibeti konto sulgeda, kui selle saldo jõuab nulli. Kõiki Konto omanike, kelle konto on olnud mitteaktiivne 12 kuud, teavitatakse 30 päeva ette, enne kui alustatakse nende Unibeti kontolt mis tahes tasude maha arvamist.

Mitteaktiivse Konto omanik võib aktiveerida oma Unibeti konto logides sisse/välja või tehes rahalise väljamakse oma kontolt 30 päevase ajalimiidi jooksul, ilma et nad peaks maksma ühtki tasu. Kui Konto omanik taasaktiveerib oma Unibeti konto 3 kuu jooksul, makstakse talle mitteaktiivselt kontolt võetud rahalised vahendid tagasi.

2.15 Konto omanikul on võimalus oma Unibeti konto sulgeda, võttes Unibeti klienditoega ühendust telefonitsi või e-postiga, kasutadesVeebisaidi lehel „Abi“ nähtuvaid kontaktandmeid. Unibeti kontol olevad vahendid kantakse üle Konto omanikule.

2.16 Olemasoleva Unibeti konto sulgemisel täidetakse kõik sellega seotud kohustused.

2.17 Konto omanikud, kes soovivad saada vahendeid suletud, lukustatud või keelatud Unibeti kontolt, peaksid võtma ühendust klienditoega.

3 Maksete reeglid

3.1 Unibeti konto sisse- ja väljamakseid peab teostama alati finantsasutuse või makseteenuse pakkuja kaudu. Sisse- ja väljamaksete protseduurid, tingimused, saadavus ja ajastus võivad olenevalt ajast, riigist ning finantsasutusest erineda. Ajakohast teavet saate pärast sisselogimist Veebisaidi jaotistest „Sissemakse” või „Väljamakse”.

3.2 Unibet kohustub hoidma Konto omaniku vahendeid Unibeti enda vahenditest eraldi, kasutades selleks finantsasutuses olevat kliendikontot.

3.3 Unibet ei tee ühegi Konto omaniku Unibeti kontolt 2000 € (või samaväärset summat mõnes teises valuutas) ületavat väljamakset, kuni Konto omaniku isik, vanus ja elukohariik ei ole üle kontrollitud.

3.4 Unibet võib määrata Unibeti nimel tegutsema, sissemakseid vastu võtma, vahendeid hoidma ning haldama ja/või väljamakseid teostama makseteenuse pakkuja.

3.5 Unibet ei võta vastu sularaha, mis on saadetud või kohale toimetatud otse Unibetile või makseteenuse pakkujale.

3.6 Unibet krediteerib Unibeti kontole kõik vahendid, mis on Unibet Konto omanikult saanud või mida Unibet Konto omanikule võlgneb.

3.7 Sissemaksete/väljamaksete tegemise viisid Unibeti kontole/kontolt

3.7.1 Konto omanik tohib:

 • kasutada enda nimel olevale Unibeti kontole sissemaksete tegemiseks ainult oma isiklikku pangakaarti ja teha sissemakseid vaid talle kuuluvalt kontolt finantsasutuses või finantsasutuselt litsentsi saanud asutuses;
 • taotleda väljamakseid vaid enda nimel oleval Unibeti kontol hoitavatest vahenditest talle kuuluvale kontole finantsasutuses või finantsasutuselt litsentsi saanud asutuses.

3.7.2 Konto omanik vastutab, et andmed talle kuuluva pangakonto kohta, millele teha väljamakseid tema nimel olevalt Unibeti kontolt, on õiged.

3.7.3 Konto omanik ei tohi lubada kolmandatel isikutel kasutada sissemaksete või väljamaksete tegemiseks tema nimel olevat Unibeti kontot.

3.7.4 Eespool toodud sätete järgimise tagamine on Konto omaniku ainuvastutusel.

3.8 Unibet ei võta Konto omanikult vastu ühtki panust, kui Konto omaniku nimele ei ole loodud Unibeti kontot ja Unibeti kontol ei ole panuse tegemiseks piisavalt vahendeid või panuse tegemiseks vajalikud vahendid antakse üle muul viisil.

3.9 Unibet tegeleb Konto omaniku kreeditpoolel oleva summaga ainult:

 • Konto omaniku tehtud panuse või Konto omaniku määratud summa, mille ta soovib panustada mängus, mida ta mängib või hakkab mängima, Unibeti konto deebetpoolele kandmiseks;

 • Konto omaniku taotlusel Konto omanikule Unibeti konto kreeditpoolel olevate vahendite tasumiseks kaughasartmängu seaduse paragrahvi 37 mõistes;

 • pangatasude maksmiseks sissemaksete saamisel ja väljamaksete tegemisel;

 • muudel juhtudel, mida kaughasartmängu seadus lubab.

3.10 Väljamakseid tehakse Unibeti kontolt Konto omanikule adresseeritud maksetena või Konto omaniku pangakontole, nagu on määranud Konto omanik. Võimalusel tehakse väljamaksed samale arvelduskontole, mida kasutas Konto omanik sissemakse tegemiseks.

Kui konto omanik soovib oma Unibeti kontole tehtud sissemakse välja võtta enne, kui ta on ühelegi mängule või spordialale panustanud, on Unibetil õigus keelduda deposiidi väljamaksmisest seni, kuni kogu summa on kõigepealt panustatud.

3.11 Unibet jätab endale õiguse küsida väljamaksete eest Veebisaidil toodud tasu.

3.12  Kui Unibeti kontoga pole kolmkümmend (30) kuud tehinguid tehtud, maksab Unibet kontojäägi Konto omanikule välja.

3.13 Interneti kaudu panuse tegemine võib olla jurisdiktsioonis, kus Konto omanik on resident ja/või elab, ebaseaduslik; sellisel juhul ei ole Konto omanikul lubatud pangakaarti panuse tegemiseks kasutada.

3.14 Unibet, reguleeriv organ ja kõik pädevad asutused võivad juhtida rahapesu tõkestamiseks kõiki tehinguid. Unibet teatab kõikidest kahtlastest tehingutest, mis ta leiab, pädevatele asutustele.

4 Turvareeglid

4.1 Unibet hoiab kõiki Konto omaniku andmeid rangelt konfidentsiaalsetena. Andmeid avaldatakse, kui seda nõuab reguleeriv asutus, kohtunik või muu võimuorgan, ja/või andmeid võib avaldada kolmandale poolele uurimise otstarbel juhul, kui Konto omanik rikub Unibet reegleid.

4.2 Konto omanikule antakse isiklik kontonumber. Konto omanik valib salasõna ja kasutajanime. Konto omanik vastutab selle teabe salajas hoidmise eest. Kui Konto omanikul on põhjust kahtlustada, et see teave on saanud teatavaks mõnele kõrvalisele isikule, peab Konto omanik võtma viivitamatult ühendust Unibeti klienditeenindusega, et saada uus salasõna.

4.3 Kõik Konto omaniku ja Unibeti vahelised telefonikõned salvestatakse turvalisuse, koolitamise ja/või arveldamise otstarbel.

4.4 Raamatupidamise ja finantstvaldkonna õigusaktidega kooskõlas salvestatakse Konto omaniku internetiliiklust Veebilehel.

4.5 Pangakaardiga sissemaksetest võib Unibet osaliselt ja/või täielikult keelduda makseteenuse pakkuja ja/või finantsasutusega koostöös hallatavate turvasüsteemide tõttu. Sellised turvameetmed võivad põhjustada muidu lubatud pangakaardi tagasilükkamise ning tingida mõnedel juhtudel kaardi kasutamise võimatuse. Unibeti töötajad ei juhi nimetatud süsteeme ja neile ei ole mis tahes sissemaksest keeldumise põhjused teada.

4.6 Unibet võib nõuda dokumente isiku tuvastamiseks, konkreetse pangakaardi kasutusõiguse kinnitamiseks ja/või muude Konto omaniku esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks enne sisse- ja/või väljamaksete töötlemist. See võib põhjustada viivitusi. Vahel esineb tagasimakseid ja nendega tegeletakse vastavalt Unibeti eeskirjadele.

4.7 Veebisaidil käidatava Tarkvara programmivigade ärakasutamine ja kuritarvitamine on keelatud. Konto omanik, kes tuvastab Tarkvaras programmivea, peab teavitama Unibeti viivitamatult pärast sellise vea tuvastamist, võttes ühendust aadressil info@unibetsupport.ee. Kui Konto omanik kasutab ära ja/või kuritarvitab programmiviga, rakendab Unibet asjakohaseid abinõusid, nagu Konto Omaniku Unibeti konto blokeerimine, vahendite külmutamine ning vajadusel kohtumenetluse alustamine.

4.8 Boonus

4.8.1 Konto omanikul on võimalus teenida üks boonus ühe kampaania kohta (v.a sõbrale soovitamise kampaaniad). Sõbrale soovitamise kampaaniate puhul saab Konto omanik teenida rohkem kui ühe boonuse kampaania ja/või kuu kohta. Taolisel juhul kohalduvad sõbrale soovitamise kampaania tingimustes toodud piirangud.

4.8.2 Juhul, kui Unibet kahtlustab, et Konto omanik on boonust kuritarvitanud, üksinda või koos kaasosalistega, on Unibetil õigus omal äranägemisel Konto omanikule antud boonus tühistada.

4.8.3 Boonuse kuritarvitamine toob kaasa Konto omaniku Unibeti konto sulgemise. Unibet jätab endale õiguse kinni pidada kõik Konto omaniku vahendid ja/või külmutada kõik võidud, kui üksiku panuse summa moodustab enamiku Konto omaniku kogusaldost ning boonusesaldo moodustab sellest olulise osa.

5 Ennustuste reeglid

5.1 Käesolevas peatükis toodud sätted reguleerivad Unibeti Veebilehe spordiennustuste keskkonda. Unibeti Veebisaidil panuse tegemisel kinnitab Konto omanik, et on Veebilehe kasutustingimustega tutvunud, mõistab neid ning järgib neid.

5.2 Spordiennustuste keskkonna kasutamise üle teostab järelevalvet Eesti Maksu- ja Tolliamet www.emta.ee.

5.3 Erimeelsused, mis on seotud spordiennustuste keskkonnaga, tuleb edastada aadressile info@unibetsupport.ee. Kui vastus ei ole Konto omanikule rahuldav, võib saata konfidentsiaalse arbitratsiooni taotluse Eesti Maksu- ja Tolliametile hasart@emta.ee. Arbitratsiooni otsus on siduv ja see kuulub täitmisele pädevas igas pädevas jurisdiktsioonis.

5.4 Unibet on Rahvusvaheline Kihlveokindluse Ühendus (IBIA) ja Euroopa Hasartmängu ja Spordiennustuste Assotsiatsiooni (EGBA) liige.

5.5 Unibet jätab endale õiguse Veebisaiti, panuste limiite, väljamaksete limiite ja ennustamisvõimalusi muuta.

5.6 Unibet võib käesolevaid kasutustingimusi igal hetkel värskendada, parandada, muuta ja täiendada. Unibeti teavitab Konto omanikku kasutustingimuste olulistest muudatustest enne muudatuste jõustumist.

5.7 Kõik kasutustingimustes toodud viited terminitele/asjadele, mis on ainsuses, kehtivad ka mitmuses.

5.8 Kõik ennustuste reeglid leiad <siit>

5.9Ennustuste reeglid on Unibeti ja kontoomaniku vahelise lepingu lahutamatuks osaks. Unibeti reeglitega nõustudes kinnitab kontoomanik, et on lugenud ennustuste reegleid, nendest aru saanud ja nõustub neid järgima.

6 Spordiennustuste reeglid ja piirangud

Kõik spordiennustuste reeglid sätted ja tingimused leiad <siit>.

Spordiennustuste reeglid on Unibeti ja Konto omaniku vahelise Lepingu lahutamatuks osaks. Unibeti reeglitega nõustudes kinnitab Konto omanik, et on lugenud spordiennustuste reegleid, nendest aru saanud ja nõustub neid järgima.

7 Tattersalli 4. reegel

7.1 Juhul, kui üks võistleja või osaleja ei osale, vähenevad allesjäävate võistlejate või osalejate koefitsiendid vastavalt nn Tattersalli 4. reeglile.

 1. Võidu ennustamine

  Eemaldatud võistleja kehtivad koefitsiendid / vähendus protsendina puhastulust

  1,30 ja vähem

  75%

  1.31 kuni 1.40 70%
  1.41 kuni 1.53 65%
  1.54 kuni 1.62

  60%

  1.63 kuni 1.80

  55%

  1.81 kuni 1.95

  50%

  1.96 kuni 2.20

  45%

  2.21 kuni 2.50

  40%

  2.51 kuni 2.75

  35%

  2.76 kuni 3.25

  30%

  3.26 kuni 4.00

  25%

  4.01 kuni 5.00

  20%

  5.01 kuni 6.50

  15%

  6.51 kuni 10.00

  10%

  10.01 kuni 15.00

  5%

  15.01 ja kõrgem

  Vähendusi ei tehta

  b. Koha ennustamine

Eemaldatud võistleja kehtivad koefitsiendid / vähendus protsendina puhastulust

1.06 ja vähem

55%

1.07 kuni 1.14

45%

1.15 kuni 1.25

40%

1.26 kuni 1.52

30%

1.53 kuni 1.85

25%

1.86 kuni 2.40

20%

2.41 kuni 3.15

15%

3.16 kuni 4.00

10%

4.01 kuni 5.00

5%

5.01 ja kõrgem

Vähendusi ei tehta

7.2 Juhul, kui kaks või enam võistlejat või osalejat kõrvaldatakse, ei ületa kogu vähendus 75%. Sel juhul oleneb vähendus kõrvaldatud võistlejate koefitsientide summal.

8 Kasiino

8.1 Kasiino teenust pakuvad Unibetile järgmised äriühingud („kasiinomängude pakkujad”):

 • Pragmatic Play: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=d236a0b7-4896-4c47-b8c5-de6d949ae3fa&details=1

 • Evolution Gaming: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=f14d66a9-3f60-40ec-a19e-1f3c53c72473&details=1

 • Microgaming: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=54aef869-1dc1-435e-969f-4bf196d2d30b&details=1

 • Light & Wonder: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=f5e2c401-8ee1-481a-85fc-3192f47b3fc6&details=1

 • Play’n GO: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=c559d848-4941-4f5e-b6f7-3f309183a7ce&details=1

 • Relax: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=47a747e0-8923-4414-9bb6-0be487aa690f&details=1

 • Stakelogic: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=f5597df9-4dd8-4258-9f42-7975bad5739b&details=1

 • Thunderkick: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=541f6d73-166c-4406-ad31-5cd16bdd5ecc&details=1

 • Yggdrasil: https://authorisation.mga.org.mt/verification.aspx?lang=EN&company=6258f4f7-c67f-4c91-b444-5848fa877c68&details=1 

Kõik kasiinos tehtavad panused tehakse seega Net Entertainmenti, Microgamingu või Jadestone'i serverites Maltal või Play’n Go või Relax Gamingu serverites Alderneys, olenevalt sellest, kes on mängu, milles panus tehakse, pakkujaks.

8.2 Kasiinomängude pakkujad on andnud Unibetile litsentsi esindada, reklaamida ja turustada nende kasiinomänge.

8.3 Unibet võtab Konto omaniku vahendeid vastu, hoiab neid ja teeb väljamakseid, et vahendada Kasiino tehinguid ning tasusid.

8.4 Unibet ei ole vastutav osaline üheski vaidluses, mis puudutab kasiinomängude intellektuaalomandi õigusi.

8.5 Unibet tunnustab kandeid ja võtab vastutuse kannete eest, mis on tehtud kasiino kontolt, kontole ja/või kasiinoga seoses, mis on seotud üksnes rahaliste vahendite Unibeti kontole saabumise, seal hoidmise ja/või sealt maksmisega, kooskõlas kasiinomängude pakkujatega sõlmitud lepingutega.

8.6 Mängija / Konto omanik saab mängida kasiinos tasuta või panustada pärisraha. Mängija mõistab ja tunnustab, et kasiinomängude mängimiseks pole mis tahes ost vajalik ega kohustuslik. Pärisrahaga mängimiseks peab mängija registreeruma ja oma mängija kontoga sisse logima.

8.7 Kasiinomängudes ei tohi osaleda Unibeti ja kasiinomängude pakkujate töötajad, litsentsisaajad, levitajad, edasimüüjad, tütarettevõtted, agendid, jaemüüjad ega nende pereliikmed.

Kõik kasiinomängude reeglid leiate.

9 Live-kasiino

9.1 Live-kasiino teenust pakuvad Unibetile järgmised äriühingud („live-kasiino teenuse pakkujad”):

 • Evolution Malta Limited (Evolution Gaming) – Rootsis registreeritud ettevõte. Evolution Gamingu pakutavaid live-kasiinomänge hostib ja korraldab Evolution Gaming, vastavalt litsentsile, mille väljastas Alderney Hasartmängukontrolli Komisjon (ingl Alderney Gambling Control Commission – AGCC) Alderneys, 2. märtsil 2007. Evolution Gamingu live-kasiinomängud leiate veebisaidilt „Live Casino Grande”;

 • NetEnt Malta Ltd (“NetEnt”). Net Entertainment on börsil Nasdaq OMX Stockholm (NET-B) noteeritud keskmise kapitalisatsiooniga ettevõte. Net Entertainmenti pakutavaid kasiinomänge hostib ja korraldab Net Entertainment, kasutades Net Entertainmenti platvormi, vastavalt LGA väljastatud litsentsile LGA/CL4/184/2004. Net Entertainmenti live-kasiinomängud leiate veebisaidilt „Live Casino Royale”;

9.2 Live-kasiino teenuse pakkujad on andnud Unibetile õiguse live-kasiino teenuseid esindada, reklaamida ja turustada.

9.3 Evolution Gaming Malta Limited ja Net Entertainment Malta Limited on andnud Unibetile õiguse Konto omaniku vahendeid vastu võtta, hoida ja välja maksta, et vahendada live-kasiino tehinguid ja tasusid.

9.4 Live-kasiino on iseseisev teenus:

 • mida ei juhi ega kontrolli Unibet;

 • mida ei pakuta Unibeti omatava litsentsi alusel;

 • mille kasutustingimused ei sisaldu litsentsi tingimustes.

9.5 Unibet ei tunnusta ega vastuta kannete eest, mis on tehtud live-kasiino kontolt, kontole ja/või live-kasiinoga seoses, v.a neid, mis on seotud rahaliste vahendite Unibeti kontole saabumise, seal hoidmise ja/või sealt maksmisega, kooskõlas live-kasiino reeglitega.

9.6 Reaalajas sündmusi live-kasiino teenuse raames kantakse üle Lätist.

9.7 Live-kasiino teenuse kasutajad mängivad Alderney jurisdiktsioonis.

Terviklikud live-kasiino reeglid leiate siit.

10 Pokker

10.1 Unibet Poker on internetipokkeri teenus, kus kasutatakse ettevõtte Relax Gaming Limited („Relax Gaming“) pokkeritarkvara, mis võimaldab Konto omanikel omavahel Relax Gamingu võrgustikus pokkerit mängida. Relax Gaming on Maltal registreeritud ettevõte, registrinumbri C48994, mille juriidiline aadress on: 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta.

10.2 Relax Gamingu pokkerivõrgustikku korraldab ja haldab ettevõte Relax Gaming Malta litsentsinumbri LGA/CL4/266/2006 all. Unibet osutab Unibet Poker teenust litsentsi nr HKL000131 alusel, mille regulatsiooniasutus on välja andnud 27. märtsil 2013.

10.3 Unibet on andnud Relax Gamingule litsentsi kasutada registreeritud kaubamärki „Unibet”.

10.4 Relax Gaming on andnud Unibetile litsentsi esindada, reklaamida ja/või turundada Unibet Poker'it.

10.5 Unibet ei aktsepteeri ja tunnista vastutust tehingute eest, mis on tehtud Unibet Poker'i kontole, kontolt ja/või Unibet Poker'iga, välja arvaud Unibeti kontole saabunud, seal hoiustatavate ja/või sellele makstud ja/või sealt väljamakstud rahaliste vahendite eest kooskõlas Relax Gaminguga sõlmitud kokkulepetega.

10.6 Riigipõhine välistamine: Unibet Pokeri teenusele võib olla juurdepääsupiirang järgmistes riikides: Ameerika Ühendriigid ja Ameerika Ühendriikide teiste territooriumite, Birma, Hongkong, India, Iraak, Iraan, Kuuba, Liibüa, Lõuna-Korea, Macau, Nigeeria, Põhja-Korea, Prantsusmaa ja Prantsusmaa departemangud, Sudaan, Taani, Zimbabwe.

10.7 Unibet Poker'i mängureeglite täisversiooni lugemiseks klõpsake siin

11 Bingo

11.1 Sissejuhatus

11.1.1 Unibet Bingo on veebipõhine bingoteenus, kus kasutatakse ettevõtte Relax Gaming Limited poolt litsentseeritud bingotarkvara. Ettevõtte Relax Gaming Limited tegevuse üle teostab järelevalvet ja tegevusluba kontrollib Malta loteriide ja hasartmängude amet litsentsinumbri MGA/CL4/1046/2014 all.

11.1.2 Relax Gaming LTD on andnud Unibetile õiguse esindada, reklaamida ja turundada bingoteenuseid.

11.1.3 Relax Gaming LTD on andnud Unibetile seoses Unibet Bingoga seotud tehingute ja tulemuste kinnitamisega õiguse Konto omaniku rahalisi vahendeid vastu võtta, hoiustada ja välja maksta.

11.1.4 Unibet ei aktsepteeri ega tunnista vastutust tehingute eest, mis on tehtud Unibet Bingo kontole, kontolt ja/või Unibet Bingoga, välja arvatud Unibeti kontole saabunud, seal hoiustatavate ja/või sellele makstud ja/või sealt väljamakstud rahaliste vahendite eest kooskõlas Relax Gaming LTD-ga sõlmitud kokkulepetega.

11.1.5 Erinevuste ilmnemisel Konto omaniku Klientrakenduses ja bingotarkvaras kuvatava tulemuse vahel loetakse ametlikuks ja kehtivaks tulemuseks bingotarkvara tulemust.

11.2 Mõisted

11.2.1 Bingomängud on kõik ühe või mitme võidukujundiga mängud bingo klienttarkvaras. Mõiste „bingo” või „bingomängud” all mõeldakse Unibeti korraldatavat ja pakutavat veebipõhist bingomängu, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, sellega seotud lisafunktsioone, nt võrguvestluse funktsiooni. Mõiste „bingo” ei hõlma minimänge. Viimastele kohalduvad ainult Unibeti kasutustingimused ja Veebisaidil leiduvad mängureeglid.

11.2.2 Minimängude („Mini Games”) all mõeldakse kõiki bingo klienttarkvaras mängitavaid mänge peale bingo, nt mänguautomaadid, kraapekaardid, Blackjack, rulett jne.


11.3 Mängimisõigus

11.3.1 Bingomänge saab mängida ainult Konto omaniku poolt panustatud raha peale.

11.3.2 Riigipõhine välistamine: Konto omanik kinnitab ja tagab, et ei ole Afganistani, Ameerika Ühendriikide jt USA territooriumite, Austraalia, Etioopia, Hispaania, Hongkongi, Iraagi, Iraani, Itaalia, Jeemeni, Jordaania, Kuveidi, Pakistani, Prantsusmaa jt Prantsuse territooriumite, Põhja-Korea, Süüria, Taani või Türgi alaline elanik.


11.4 Bingomängu kirjeldus

11.4.1 Unibet jätab endale selgesõnaliselt õiguse muuta, vähendada või suurendada bingomängude allpool näidatud korraldust ja mahtu, eelkõige (kuid mitte ainult) seonduvalt nende sageduse ja arvuga:
a. igal teisel minutil alustatakse uut bingomängu – mitmetes tubades mängitakse mitmeid bingomänge;
b. umbes iga kolme sekundi järel hüütakse välja uus pall;
c. ühe bingomängu kohta tuleb osta vähemalt üks pilet. Olenevalt mängust saab ühes mängus osta maksimaalselt 6–120 piletit.

11.4.2 Bingo vaikerežiimiks on automaatesitus, mille puhul teavitatakse Konto omanikku võitnud bingopiletist alati automaatselt. Isegi kui Konto omanik keelab automaatesituse, kantakse võidusumma automaatselt tema Unibeti kontole.

11.4.3 Hulgiostude tööriista kasutades saab Konto omanik osta soovitud arvu pileteid bingomängule, mida mängitakse kindlaksmääratud ajal tulevikus.

11.4.4 Bingopiletite ostud on lõplikud.

11.4.5 Kui võidupileteid on rohkem kui üks, jagatakse võidusumma võrdselt kõigi võitjate vahel.

11.5 Bingovautšeri reeglid

11.5.1 Bingovautšer on Konto omanikule Unibeti poolt väljastatav tasuta vääring, mille eest saab osta bingopileteid ja/või mängida minimänge. Kontoomanik võib teenida bingovautšereid Veebisaidil reklaamitud kampaaniate kaudu, preemiana vestlusmängude mängimise eest või bingo.

11.5.2 Bingovautšerit ei saa rahas välja võtta, kuid välja saab võtta bingovautšeriga võidetud summasid.

11.5.3 Kontoomanik saab bingovautšerit kasutada bingopiletite ostuks või minimängude mängimiseks.

11.5.4 Bingovautšer aegub, kui seda pärast Konto omaniku kontole kandmist pole määratud kuupäevaks kasutatud.

Bingo mängureeglite täisversiooni lugemiseks klõpsake siin.

12 Mängud

12.1 Üldised reeglid

12.1.1 Kehtivad mängude reeglid on Unibeti kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

12.2 Aktsepteeritavus

12.2.1 Mänge saab mängida tasuta või raha peale. Tasuta mängiv mängija on „mängija”. Raha peale saavad mängida ainult Konto omanikud.

12.2.2 Mängudes osalemine ja Mängude teenused on lubatud ainult Konto omanikule ja Mängijale, kes on vähemalt:

 • täisealine Konto omaniku või mängija jurisdiktsioonis; ning

 • 21-aastane.

Mängu sisenemisel kinnitab Konto omanik, et on sellise jurisdiktsiooni resident, kus selline tegevus on seaduslik.

Mängudes ja nende tegevustes osalemine ning kaasnevad lepingud tunnistatakse kehtetuks, kui seda keelab Kohalduv õigus.

12.2.3 Mängija mõistab, et mängud on mõeldud ainult meelelahutuseks. Mängija mõistab ja tunnustab, et mängude mängimiseks pole mis tahes ost vajalik ega kohustuslik. Kui Mängija soovib mängida raha peale, peab ta hakkama Konto omanikuks.

12.2.4 Unibeti töötajad, litsentsi saajad, levitajad, edasimüüjad, tütarettevõtted ega muud partner äriühingud, jaemüüjad, ja nende pereliikmed ei tohi mängudes osaleda.

12.3 Muud tingimused

12.3.1 Klientrakenduse (korduval) käivitamisel ja Mängu (korduval) mängimisel teatab, kinnitab ja tunnustab Konto omanik või Mängija seda, et ükski Tarkvara ega Klientrakendus ei saa olla täielikult vigade või lünkadeta. Kui Konto omanik või Mängija peaks leidma, et Tarkvara või Klientrakendus sisaldab selliseid vigu või lünki, kohustub ta:

 • mitte neid mis tahes moel ära kasutama;

 • hoidma teadmist sellistest vigadest või lünkadest saladuses ja mitte mingil juhul teavitama sellest kolmandaid isikuid;

 • pärast selliste vigade või lünkade märkamist teatama sellest viivitamata kirjalikult Unibeti.

Kui Konto omanik või Mängija eirab selles punktis toodud kohustusi, on Unibetil või Unibeti määratud isikul õigus nõuda kõigi kulude ja kahjude kompenseerimist, sh Tarkvara või Klientrakenduse parandamisega seotud kulude ja kahjude, mis on seotud vastava vea või lüngaga või sellega, et Konto omanik või Mängija jättis neist Unibetile teada andmata.

Lisaks mis tahes muudele õiguskaitsevahenditele jätab Unibet endale õiguse, ilma etteteatamiseta, juhul, kui Konto omanik pole eeltoodud nõudeid täitnud, blokeerida Konto omaniku Unibeti konto ja/või lahutada sellise Unibeti konto saldost rahasummasid, et tasuda osaliselt või täielikult Unibetile tekkinud kahjud või kahjud, mis võivad Unibetile tekkida.

12.3.2 Konto omanik ega Mängija ei ole kohustatud mängudes osalema ja selline osalemine, kui Konto omanik või mängija seda otsustab teha, toimub täielikult tema enda valikul, otsusel ja riskil.

Mängude materjalid (olenemata sellest, kas need on saadud elektrooniliselt või muul viisil) kaotavad kehtivuse automaatselt, kui neid on võltsitud, moonutatud, järgi tehtud, muudetud või muul viisil nendega manipuleeritud. Samuti kui need on loetamatud, kui neid on mehaaniliselt või elektrooniliselt reprodutseeritud, kui need on hangitud ebaseaduslikult või need sisaldavad printimis-, tootmis-, kirja-, mehaanilisi, elektroonilisi vm vigu. Kõikide auhinna saamiseks esitatud Mängude materjalide omandiõigused lähevad üle Unibetile ja ei ole tagastatavad.

Ettevõte ei vastuta Mängude materjalide kadumise, hilinemise, loetamatuks muutumise, mittetäielikkuse, kahjustumise, moonutamise, valesti kättetoimetamise või postitasude eest, mis on seotud posti, päringute, auhindade nõuete või osalemisega. Vigu sisaldavate Mängude materjalidega seotud vastutus on piiratud õigusega asendamisele.

Mis tahes auhinna võitmisega seotud maksude, kui need kohalduvad, tasumise eest vastutab ainuisikuliselt Konto omanik.

Konto omanik lubab kasutada oma nime reklaamides ja kampaaniates ilma õiguseta täiendavale kompensatsioonile, v.a juhtudel, kui seda keelab seadus.

Konto omanik kinnitab auhinna vastuvõtmisel, et on järginud kõiki kasutustingimustes toodud reegleid. Ettevõte ei väida ega kinnita, otseselt ega kaudselt, et Konto omanikul või Mängijal on seaduslik õigus mängudes osaleda. Samuti pole õigust seda väita ega kinnitada Unibeti töötajatel, litsentsi saajatel, levitajatel, edasimüüjatel, partneritel, tütarettevõtetel, reklaami-, turundus- ega muudel agentuuridel, meediapartneritel, agentidel ega jaemüüjatel.

12.3.3 Ettevõte ei pea kasutajanimesid ja/ega salasõnu säilitama. Kui Konto omanik tarvitab neid valesti, unustab, kaotab need või ei suuda Veebisaiti siseneda muul põhjusel kui Unibeti veal või juhul, kui Mängija peaks oma kasutajanime ja/või parooli edasi andma, välja rääkima, välja jagama või kaotama, siis Unibet ei vastuta ega saa tunnustada mis tahes nõudeid, mis on seotud sellise kontoga.

12.4 Konto omanik ja Mängija nõustub Unibeti kasutustingimuste ja mängureeglitega ning sellega, et temast saab nende lepingupool.

12.4.1 Veebisaidile sisenemisel, Unibeti konto avamisel, Mängude mängimisel või mis tahes Auhinna vastuvõtmisel, tunnustab ja kinnitab Konto omanik ja/või Mängija kõike järgmist:

 • ta saab täielikult aru kõigist käesolevas dokumendis toodud Unibeti kasutustingimustest ja mängude reeglitest, ning sellest, et neid reegleid, eeskirju, sätteid ja tingimusi võidakse tulevikus muuta ning nõustub neid järgima ja saama Lepingu pooleks;

 • ta on „täisealine” vastavalt selle mõiste definitsioonile seadustes Konto omaniku või mängija jurisdiktsioonis ning vähemalt 21 aastat vana.;

 • ta ei luba kasutada oma Unibeti kontot, ei anna juurdepääsu ja/või kasutusvõimalust Veebisaidi mis tahes materjalidele, ei lase enda eest vastu võtta Auhinda ega osaleda Mängudes ühelgi teisel isikul või kolmandal isikul, sh, kuid mitte ainult, ühelgi alaealisel;

 • tal on täielik ja piiranguteta juriidiline õigus Mängudes osaleda ning temapoolne Mängudes osalemine ei ole Konto omaniku või Mängija jurisdiktsioonis keelatud;

 • ta ei leia, et Mängud või Veebisait oleks solvavad, hea maitse piiridest väljuvad, ebaausad või sündsusetud;

 • ta mõistab, et Mängud on mõeldud ainult meelelahutuseks ning mõistab ja tunnustab, et mängude Mängimiseks ei ole ost vajalik.

Kui Konto omanik või Mängija soovib mängida ilma raha panustamata, võib ta seda teha.

12.4.2 Konto omanik või Mängija loobub õigusest esitada nõudeid Unibetile, selle töötajatele, juhtidele, juhatajatele, litsentsiaatidele, levitajatele, edasimüüjatele, partneritele, tütarettevõtetele, reklaami-, turundus- vm agentuuridele, meediapartneritele, agentidele ja edasimüüjatele ning vabastab nad täielikult vastutusest, seoses mis tahes kulude, kulutuste, vastutuste ja kahjudega, mis võivad tekkida, kui Konto omanik või Mängija:

 • Veebisaidile siseneb või seda (korduvalt) kasutab;

 • kasutab Veebisaidilt mis tahes materjale;

 • Klientrakendusse siseneb või seda (korduvalt) kasutab;

 • Mängus osaleb;

 • Võtab vastu mis tahes Auhinna.

12.5 Vastutus

12.5.1 Mitte mingil juhul, sh kuid mitte ainult, hooletuse korral, ei vastuta Unibet, selle Tarkvara ja Klientrakenduse tarnija, tütarettevõtted või partnerid mis tahes otseste, kaudsete, tulenevate, erisuguste või kaasnevate kahjude eest, mida põhjustab Mängude, Klientrakenduse ja/või materjalide kasutamine või nende kasutamise võimatus. Mängija või Konto omanik tunnustab ja nõustub sellega, et Unibet ei vastuta teiste Mängijate või Konto omanike mis tahes laimava, solvava või ebaseadusliku tegevuse eest. Kui Mängija või Konto omanik ei ole rahul Unibeti Mängudega seotud mis tahes teenustega või mis tahes kehtivate mängureeglitega, on Mängija või Konto omaniku ainsaks ja eksklusiivseks vahendiks Mängude kasutamise lõpetamine.

12.5.2 Konto omanik loobub õigusest esitada nõudeid Unibetile, selle töötajatele, juhtidele, juhatajatele, litsentsi saajatele, levitajatele, edasimüüjatele, partneritele, tütarettevõtetele, reklaami-, turundus- vm agentuuridele, meediapartneritele, agentidele ja edasimüüjatele ning vabastab nad täielikult vastutusest, seoses mis tahes kulude, kulutuste, vastutuste ja kahjudega, mis võivad tekkida, kui Mängija:

 • Mängudesse või Klientrakendusse siseneb või seda (korduvalt) kasutab;

 • kasutab Veebisaidilt mis tahes materjale;

 • Mängudes osaleb;

 • võtab vastu mis tahes Auhinna.

12.6 Erimeelsused

12.6.1 Mis tahes erimeelsused, mis on seotud kasutustingimustega, mängude reeglitega ja/või Lepingu kehtivuse, rakendatavuse ja sisuga, lahendatakse eranditult Kohalduva õiguse alusel. Kui on vajalik pöörduda kohtusse, on kohtualluvus Eesti kohtutel.

12.6.2 Erimeelsuste korral on soovitatav, et Konto omanik esitaks kaebuse Unibeti klienditeenindusele. Osapooled peaksid andma endast parima, et jõuda sõbralikule kokkuleppele mõistliku aja jooksul.

12.6.3 Kui Unibeti ja Konto omaniku vahel tekib erimeelsusi, teeb Unibet asjaosalistele kättesaadavaks üksikasjalikud tehingute väljavõtted. See teave tehakse seaduses sätestatud juhtudel kättesaadavaks ka kolmandale poolele (nt kohtunikule või kohtule), kui Unibet peab seda vajalikuks või kui õigustatud isik või ametkond teavet nõuab.

12.6.4 Unibet uurib viivitamatult iga temale või EMTA-le esitatud kaebust, mille on teinud registreeritud Mängija, mis on seotud:

 • Unibeti korraldatava Mängu toimimisega;

 • Unibeti agendi teguviisiga tegevustes, mis on seotud Unibeti korraldatava Mänguga.

Unibet teavitab kaebajat või EMTA-t, kui kaebuse edastas Unibetile EMTA, päringu tulemustest kahekümne ühe (21) päeva jooksul alates kaebuse Unibetile esitamisest.

Kaebus peab sisaldama selget ja ühemõttelist teavet kaebaja isiku kohta ning sisaldama kõiki asjakohaseid kaebuse esitamise põhjuse üksikasju.

12.7 Mitmesugust

12.7.1 Konto omanikul ei tohi olla rohkem kui üks Unibeti konto. Kui Unibet tuvastab, et Konto omanikul on rohkem kui üks Unibeti konto, on Unibetil õigus kanda kontodel olevad vahendid üle ühele kontole ja üleliigsed kontod kustutada. Ühtki üleliigsetel kontodel olevat boonust üle ei kanta.

12.7.2 Mängija ja Konto omanik mõistab, et „Unibet Games” on Unibeti kaubamärk, teenusemärk ja ärinimi ning tal ei teki Veebisaidi, Klientrakenduse ja neis sisalduvate materjalide kasutamisel sellele, ega mis tahes muudele mõistetele, graafikale, tekstidele, kontseptsioonidele või meetoditele mis tahes õigusi.

12.7.3 Mängija või Konto omaniku huvi Mängude ja Veebisaidi osas on isiklik, mitte professionaalne. Mis tahes muul eesmärgil Mängudesse või Veebisaidile sisenemine, neile juurdepääs või (korduv) kasutamine Mängija või Konto omaniku poolt on rangelt keelatud.

12.7.4 Mängija või Konto omanik peab regulaarselt, vähemalt kord kuus, mängureegleid üle vaatama.

12.7.5 Veebisaiti omab täielikult, käitab ja haldab Unibet. Käesolevas kasutustingimuste dokumendis sisalduvat teavet võidakse ilma ette teatamata muuta.

12.7.6 Konto omanik nõustub ja tunnustab, et Mängud on virtuaalsed ning toimuvad Unibeti serveris. Mis tahes nimede, olukordade või tingimuste, mida Mängudes kasutatakse, kujutatakse, kirjeldatakse või soovitatakse, sarnasused reaalsusega on juhuslikud ja tahtmatud.

13 Mitmesugust

13.1 Unibeti reeglites tähendab iga ainsuses tehtud viide ka mitmuses tehtud viidet (ja vastupidi), ning kõik viited kindlale objektile/subjektile tähendavad ka viidet mis tahes objektile/subjektile ainsuses/mitmuses (ja vastupidi).

 

14 Lahtiütlus

14.1 Konto omanikel soovitatakse järgida selle jurisdiktsiooni seadusi, kus nad elavad ja/või on residendid.

14.1.1 Unibet ei paku Konto omanikele nõustamisteenuseid maksu- ega õigusküsimustes.

14.1.2 Konto omanikud, kes soovivad nõu maksu- ja õigusküsimustes, peaksid võtma ühendust asjakohaste nõustajate ja/või võimudega jurisdiktsioonis, kus nad elavad ja/või on residendid.

14.2 Unibet ei tunnusta ega nõustu mis tahes nõuetega, mis on seotud mis tahes kahjudega Konto omanikule ja/või kolmandale poolele, mille põhjuseks on olnud otseselt ja/või kaudselt mis tahes:

 • viga, trükiviga, väärtõlgendus, valesti kuuldud teave, valesti mõistetud teave, tõlkeviga, kirjaviga, lugemisviga, tehinguviga, tehniline oht, registreerimisviga, kaalutlusviga, vääramatu jõud (force majeure) ja/või muu sarnane sündmus;

 • Unibeti kasutustingimuste rikkumine;

 • kriminaalne tegevus;

 • Unibeti antud nõuanne;

 • finantsrisk ja -kaotus, sh, kuid mitte ainult, valuutakursside kõikumine; ja/või

 • õiguslikud meetmed ja/või muud abinõud.

SMS-teavitusteenus on Konto omanikule pakutav teenus. Unibet ei tunnusta ega võta mis tahes vastutust juhul, kui SMS-i sisus on vigu või juhul, kui SMS kohale ei jõua.

14.3 Unibet jätab endale alati õiguse, omal äranägemisel, lahendada mis tahes vaidlused õigluse põhimõtetel.

14.4 Kõikielt Unibeti korraldatud võistlustelt, kampaaniatelt, pokkeriturniiridelt võidetud Auhinnad saadetakse hinnangulise ja mittegaranteeritud 6-nädalase viivitusega alates võistluse, kampaania või turniiri lõppemisest.

14.5 Unibet võtab kasutusele kõik mõistlikud abinõud kindlustamaks, et Unibeti arvutisüsteem võimaldab igal Mängijal, kelle osavõtt Mängus katkestatakse pärast panuse tegemist telekommunikatsioonisüsteemi rikke või Mängija arvutisüsteemi rikke tõttu, jätkata pärast süsteemi taastamist oma osavõtuga katkestatud Mängust seisust, milles see oli vahetult enne katkestust.

Kui Unibeti arvutisüsteem ei võimalda sellisel Mängijal süsteemi taastamise järel jätkata Mänguga, mis katkestati telekommunikatsioonisüsteemi rikke või mängija arvutisüsteemi rikke tõttu, siis Unibet:

 • tagab Mängu katkestamise;

 • tagastab panuse summa Mängijale, kandes selle Mängija Unibeti kontole.

Kui Mängu alustatakse, kuid selle lõpetamine nurjub Unibeti arvutisüsteemi tõttu, siis Unibet:

 • tagastab Mängus panustatud summa Mängijale, krediteerides selle Mängija Unibeti kontole või juhul, kui seda kontot enam ei eksisteeri, siis makstes selle heakskiidetud meetodil Mängijale. Juhul, kui Mängija on Mängu katkemise ajaks võitnud raha, maksab Unibet selle Mängija kontole või juhul, kui kontot enam ei eksisteeri, maksab selle heakskiidetud meetodil Mängijale;

 • hoidub edaspidiste Mängude korraldamisest, kui Mängu võib tõenäoliselt mõjutada sama rike.

14.6 Juhul kui kohus ja/või samalaadne ametiasutus, kes omab Unibeti üle õiguslikku pädevust ja/või jurisdiktsiooni, leiab Unibeti mingil moel vastutava olevat, piirdub see vastutus panuse või võidusumma suurusega, olenevalt sellest kumb on väiksem. Alternatiivselt ning juhtudel kus see põhimõte on kohaldatav piirdub Unibeti vastutus, Unibeti kontol oleva rahasumma, Unibeti kontole kantud rahasumma või Unibeti kontolt kantava rahasummaga, olenevalt sellest milline on väikseim.

14.7 Mängudest osavõtt eeldab teadmisi Interneti piirangutest ning nõustumist nendega, eriti:

 • tehniliste võimalustega, konsulteerimise, küsitlemise või teabe edastamise vastusaegadega, katkestusriketega ja üldiselt igasuguste ühendus- ja ülekanderiketega kaasnevate riskidega;

 • andmete kaitsetusega;

 • Internetis potentsiaalselt levivate viirustega nakatumise ohtudega;

14.8 Seetõttu, piiramata punktis 13.5 sätestatut, ei vastuta Unibet järgmiste tegevuste ja asjaolude eest (ei ole ammendav loetelu):

 • igasuguste andmete ja/või teabe edastamine ja/või vastuvõtmine;

 • kõik võrgutõrked, mis välistavad ükskõik millise Mängu eduka edenemise;

 • ükskõik millise vastuvõtu- või kommunikatsiooni mikroskeemi materjali rike;

 • ükskõik milliste andmete kadu;

 • ükskõik millise viiruse poolt põhjustatud kahju, programmiviga, tehniline rike;

 • igasugune kahju, mis on tekitatud Mängija materjalidele;

 • igasugune rike, mis välistab või piirab võimalust Mängust osa võtta või rike, mis kahjustas Mängija arvutisüsteemi.

Mängija peab võtma kasutusele kõik sobivad meetmed kaitsmaks enda arvutisse talletatud andmeid ja/või tarkvara igasuguste rünnakute vastu.

Veebisaidiga ühendumine ja mis tahes mängust osavõtt toimub Mängija enda vastutusel.

14.9 Unibet ei tee koostööd ega ole seotud ühegi spordiala meeskonna, ürituse korraldaja või Mängijatega, kelle nimesid on ta veebisaitidel mainitud, ning ei väida, et tal on mis tahes intellektuaalomandi õiguseid nende nimedele ja kujutistele, mida kasutatakse Veebisaidil ainult ennustuste võimaldamiseks.

14.10 Unibet ei tunnista ega võta omaks ühtegi nõuet Konto omanikule ja/või kolmandale osapoolele tekkinud kahjude ja/või kahjumi eest, mille on otseselt ja/või kaudselt põhjustanud Konto omanik, kes:

 • on kasutanud enda nimel olevale Unibeti kontole sissemaksete tegemiseks kolmanda isiku pangakaarti või kontot;
 • on taotlenud väljamaksete tegemist enda nimel olevalt Unibeti kontolt kolmanda isiku kontole;
 • on esitanud väljamaksete tegemiseks enda nimel olevalt Unibeti kontolt ebaõigeid andmeid talle kuuluva arveldusarve kohta;
 • on lubanud kolmandatel isikutel kasutada sissemaksete või väljamaksete tegemiseks tema nimel olevat Unibeti kontot.

15 Vastutustundlik mängimine / hasartmängude mängimine

15.1 Konto omanik võib:

 • määrata limiidi, millise summa on Konto omanik ühe nädala või ühe kuu jooksul maksimaalselt valmis kaotama;

 • määrata Konto omanikule mängimiskeelu kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil.

 Konto omanik, kes on määranud endale kaotuslimiidi või mängimiskeelu, saab limiiti või keeldu muuta veebilehe jaotises “Vastutustundlik mängimine”. Piirangud rakenduvad ühetaoliselt kõigi Lexbyte Digital Ltd kaubamärkide osas.

 Konto omanik võib teatud ajaks piirata oma juurdepääsu konkreetsele tootele. Piirangud rakenduvad ühetaoliselt kõigi Lexbyte Digital Ltd kaubamärkide osas.

 Unibet jätab endale õiguse seada mängukontodele täiendavaid piiranguid, piirata juurdepääsu toodetele või lõpetada mängukonto. Pidage meeles, et kaugmängud (sh hasartmängud) võivad tekitada  sõltuvust.

Hasartmängusõltlastele osutab abi Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus. Info ja vastuvõtule registreerimine telefonil 15410 või e-posti teel info@15410.ee

16 Võrguvestluse reeglid

16.1 Teatud Mänge pakutakse Konto omanikule koos tasuta võrguvestluse funktsiooniga, et ta saaks mängu ajal diileriga või teiste lauas istuvate mängijatega suhelda. Reegleid rakendatakse, et tagada võrgustikus meeldiv õhkkond, hoida ära pettusi ja anda Mängijatele kogukonnatunnet. Konto omanik ei tohi kasutada võrguvestluse funktsiooni kokkumängimise eesmärgil. Mängijate privaatne omavaheline vestlus on keelatud.

16.2 Mis tahes juhul ei vastuta Unibet ühegi võrguvestluse funktsiooni kasutanud Konto omaniku ees, seoses mis tahes kahjudega, mis on tulenenud mõne teise Konto omaniku tegevusest.

16.3 Konto omanik vabastab Unibeti vastutusest mis tahes kahjude eest, mis on tulenenud vastava Konto omaniku seadusevastasest, ebaseaduslikust või mittesobivast käitumisest või sellest, et Konto omanik on rikkunud võrguvestluse reegleid.

16.4 Võrguvestluse funktsiooni modereerib ja/või jälgib Mängu pakkuja automaatselt või käsitsi. Kõik vestlused salvestatakse ja neid hoitakse mõistliku perioodi vältel alles. Juhul, kui võrguvestluse reegleid on rikutud, hoiatab moderaator Konto omanikku. Kui Konto omanik oma teguviisi ei muuda, võidakse ta vestlustoast eemaldada.
Konto omaniku saab eemaldada ka koheselt ilma eelneva hoiatuseta. Juhul, kui Konto omanikku on vestlustoast eemaldatud korduvalt, võib Mängu pakkuja, omal äranägemisel, blokeerida Konto omanikule juurdepääsu vestlustuppa jäädavalt. Mis tahes kahtlastest vestlustest teavitatakse pädevaid asutusi.

16.5 Konto omanik peab austama järgmisi käitumisreegleid:

 • kasutage võrguvestluse funktsiooni heas usus;

 • ärge rikkuge ega üritage rikkuda teiste Mängijate privaatsust ega õigusi;

 • ärge ahistage teisi Mängijaid ega põhjustage neile kannatusi või ebameeldivusi;

 • ärge edastage hea maitse piiridest väljuvat või solvavat sisu;

 • ärge häirige vestluse normaalset kulgu;

 • ärge kasutage roppusi, labasusi, vulgaarsusi ega ähvardusi;

 • kasutage heale maitsele vastavat hüüdnime. Unibet või Mängu pakkuja jätab endale õiguse seda muuta, kui reeglit ei järgita;

 • ärge vaielge ega näägelge teiste Mängijatega;

 • teie vestlus teiste Mängijatega ei tohi sisaldada mis tahes keelatud sisu, sh:

             - pornograafiat või seksuaalset sisu;
             - mis tahes vaenu õhutamist (eriti rassil, rahvusel, sool, usul või seksuaalsel suundumusel põhinevat);
             - haiguste ja puuetega seotud halvustavaid sõnu;
             - antisotsiaalse käitumise reklaamimist, julgustamist ega hõlbustamist;
             - mis tahes sotsiaalse rühma diskrimineerimist ega diskrimineerimisele õhutamist, ega ühiskonna haavatavate rühmade ekspluateerimist;
             - põhjendamatu vägivalda, või vägivalla, terrorismi või muude riiklikku julgeolekut ohustavate tegevuste propageerimist või õhutamist;
             - ebaseaduslike tegevuste reklaamimist, julgustamist ega hõlbustamist;
             - eksitavat teavet, laimu;
             - tubaka, alkoholi või narkootikumide propageerimist;
             - tubaka või tulirelvade propageerimist;
             - mis tahes sisu, mis võib olla Unibetile kahjulik.

 • te ei tohi reklaamida ega propageerida kolmandate isikute veebisaite või tegevusi (isegi mitte foorumeid);

 • te ei tohi kasutada valeidentiteeti;

 • te ei tohi anda ega küsida isikuandmeid;

 • olge lugupidav, viisakas ja sõbralik kõigi uustulijatega ning vestlustoa moderaatoritega;

 • ärge spämmige vestlustuba;

 • ärge üritage mõjutada teiste mängijate tegevusi ja seeläbi mängu tulemusi (nt hirmutades, solvates või mängu ajal oma käe tugevust avaldades);

 • suhelge teiste mängijatega laua keeles. Jagatud võrgulaudades on suhtluskeeleks inglise keel.

16.6 Võrguvestluse reeglid kehtivad kõigi Konto omanikule pakutavate Mängude vestlustubades, neile lisanduvad konkreetse Mängu reeglid, ning neid võidakse tulevikus muuta.

17 Muudatused

Unibeti sätete ja tingimuste mis tahes olulistest muudatustest teatab Unibet Konto omanikku enne nende jõustumist.

Muudatused Unibeti reeglite käesolevas versioonis:

Järgmine punkt on lisatud: 10 & 15

See on Unibeti Nõuete ja tingimuste versioon 2.6, mida on viimati uuendatud 30/05/2024.